Πληροφορίες για υπεύθυνους επεξεργασίας

     Όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προτίθεται να εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών σε χώρο που διαχειρίζεται, καθίσταται υπεύθυνος της εν λόγω επεξεργασίας και οφείλει να μεριμνήσει αφενός για τη νόμιμη λειτουργία αυτού, αφετέρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αρχή.

Περισσότερα...

 

Πληροφορίιες για τα υποκείμενα των δεδομένων

     Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση στον υπεύθυνο του συστήματος για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων - εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Ο υπεύθυνος οφείλει να απαντήσει εντός 15 ημερών (άρθρο 12 του ν. 2472/1997): αν δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην Αρχή (βλ. και άρθρο 13 της οδηγίας 1/2011 για πιο αναλυτικές πληροφορίες).

Περισσότερα...

 

Συχνές ερωτήσεις

     Θέλω να εγκαταστήσω σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω γνωστοποίηση στην Αρχή; 

Ναι, βάσει του άρθρου 6 του ν. 2472/1997 (εκτός αν το σύστημα λαμβάνει ή/και καταγράφει εικόνα από αποκλειστικά ιδιωτικό σας χώρο, μη επαγγελματικό – π.χ. εντός του σπιτιού σας – οπότε δεν χρειάζεται να υποβάλετε γνωστοποίηση). Η μη γνωστοποίηση δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 και 22 του ν. 2472/1997. Οφείλετε επίσης να γνωστοποιείτε στην Αρχή κάθε μεταβολή στο σύστημά σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση/επανατοποθέτηση καμερών).

Περισσότερα...

 

Σχετικές αποφάσεις της Αρχής

      Οδηγία 1/2011: Στην οδηγία αυτή ρυθμίζεται το ζήτημα των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, καθώς και για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην εν λόγω οδηγία προσδιορίζονται πλήρως οι προϋποθέσεις νομιμότητας λειτουργίας ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης για τους ανωτέρω σκοπούς. 

Περισσότερα...

 

Νόμος Υπ' Αριθμ. 3917/2011

    Νόμος Υπ' Αριθμ. 3917. Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλο− νται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι− κοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.

Περισσότερα...

 

Έντυπο 3 και παράρτημα και οδηγίες συμπλήρωσης

Copyright © 2013 Intsystems. All Rights Reserved.